Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Ouderraad 

De ouders van de leerlingen van het Atlascollege, locatie OSG, zijn vertegenwoordigd in de Ouderraad OSG. De Ouderraad heeft als taak het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het bevoegd gezag.
De Ouderraad vervult een adviserende rol voor schoolleiding en medewerkers om te komen tot een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.


Agenda jaarvergadering

Begroting en realisatie 2018-2019

Begroting 2019-2020

Waar houdt de Ouderraad zich zoal mee bezig?

De Ouderraad OSG vergadert ongeveer 7 maal per schooljaar met de directie. In deze bijeenkomsten wordt een aantal vaste onderwerpen besproken, zoals informatie vanuit de schoolleiding en het docententeam, de medezeggenschapsraad, de verschillende klankbordgroepen en de ingekomen post. Belangrijke agendapunten zijn onder andere het schooljaarplan, kwaliteit van onderwijs, besteding middelen Ouderraad. Er wordt dus gesproken over het reilen en zeilen van de school en minder over het nemen van besluiten en beslissingen.

De vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar. Als u als toehoorder aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden via het email-adres van de Ouderraad (zie hieronder).

Eénmaal per jaar organiseren we een algemene ouderavond met als vaste onderwerpen: (her)verkiezing Ouderraad en kascommissie, bespreking jaarverslag en het financieel jaaroverzicht en een thema onderwerp. In 2011 was dit onderwerp “jongeren en internet”. Indien u suggesties heeft voor een onderwerp dan houden wij ons aanbevolen.

Tijdens de open dagen en bij de diploma-uitreikingen zijn leden van de ouderraad aanwezig.
Incidenteel is er overleg met alle ouderraden die onder het Atlascollege vallen.
Vanuit de Ouderraad OSG is een ouder afgevaardigd in de Medezeggenschapsraad van het Atlascollege.

De Ouderraad bestaat momenteel uit 9 leden. Een verbintenis met de Ouderraad wordt telkens aangegaan voor 3 jaar, maximaal zolang het lid tot de ouders behoort.

De leden van de Ouderraad zijn:

 • Wolbrecht van Heuvel (voorzitter)
 • Michael Deen (vicevoorzitter)
 • Mirjam van Diepen (secretaris)
 • Annemarie Gerritsma (penningmeester)
 • Jan Karel Buijink (MR-vertegenwoordiger)
 • Thomas van Delft
 • Caroline Soffner (ontbreekt op de foto)
 • Noud Drewes
 • Sandra Sterenborg

Reglement ouderraad

Contact
Wilt u zich aanmelden voor de ouderraad of wilt u graag een onderwerp inbrengen voor de agenda van de volgende vergadering?
U kunt dit via het volgende adres aan ons laten weten:

  ouderraadosg@ gmail.com  

De ouderraad is niet bedoeld om individuele problemen op te lossen. Hiervoor kunt u zich wenden tot een van de ouderresonance groepen.

Resterende vergaderdata 2018-2019:

 • 7 maart 2019
 • 16 mei 2019
 • 27 juni 2019

De vergaderingen zijn openbaar. Aanvang 19.30 uur.

 

OSG West-Friesland

De OSG is een school waar leerlingen in een veilig en
inspirerend leer- en leefklimaat tot optimale prestaties
kunnen komen. Met respect voor de eigenheid van
iedere leerling streven wij naar het geven van onderwijs
op maat en ondersteuning die adequaat, efficiënt
en effectief is.

 

 

 

Contact OSG West Friesland
Bontekoestraat 3
1623 LL Hoorn
(0229) 24 62 64

osgwestfriesland@atlascollege.nl
 kvk: 37153438  - btwnr.: 8209.71.054.B.01

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend