Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

De Gezonde School

OSG West-Friesland vindt het ontwikkelen van een gezonde leefstijl belangrijk.

OSG West-Friesland is een Gezonde School en mag het landelijk vignet Gezonde School dragen. Dit vignet is een erkenning voor scholen die structureel werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen en medewerkers.

Werkgroep en themacertificaten
De Gezonde School aanpak is een praktische manier waarbij de GGD scholen ondersteunt bij het structureel werken aan gezondheid op school. Deze aanpak gaat uit van wat de school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij de wensen en behoeften van de school. De school kiest daarbij een aantal gezondheidsthema’s om activiteiten op uit te voeren en maakt een gezondheidsplan. Er zijn acht themacertificaten die de school aan kan vragen om een Gezonde School te worden:

1. Welbevinden en sociale veiligheid
2. Voeding
3. Roken- Alcohol- en Drugspreventie
4. Bewegen en Sport
5. Relaties en Seksualiteit
6. Fysieke veiligheid
7. Binnenmilieu
8. Mediawijsheid

Welbevinden en Sociale Veiligheid
De werkgroep heeft in eerste instantie ingezet op het themacertificaat ‘Welbevinden en Sociale Veiligheid’ om het vignet Gezonde School te kunnen bemachtigen. De OSG was de eerste school in Nederland die op basis van dit certificaat het vignet heeft behaald. Projecten als De Krachtige klas, Rots en Water (http://www.rotsenwater.nl), het Leerling mentoraat, Active Life, Paarse vrijdag, plaatsing regenboogbankje, hanteren pestprotocol, het veiligheidsconvenant met de gemeente en de politie én het goed functionerende Zorg Advies Team (ZAT) zijn activiteiten die een enorme bijdrage leveren aan het welbevinden van onze leerlingen.

Voeding
Sinds schooljaar 2016-2017 heeft de OSG ook het themacertificaat Voeding behaald. In overleg met onze cateraar en het voedingscentrum is het aanbod aangepast en voldoen wij reeds drie jaar aan de richtlijnen van de Gezonde Schoolkantine. Onze gezonde schoolkantine voldoet aan onderstaande basisregels:

  • Bestaat voor meer dan 80% uit betere keuzes en voor minder dan 20% uit uitzonderingen bij het uitgestalde aanbod én bij de automaten
  • Voldoet voor 100% aan de uitstralingspunten
  • Biedt groente en fruit aan
  • Stimuleert het drinken van water

Hierdoor hebben wij de felbegeerde Gouden Gezonde Schoolkantine schaal 2019 behaald. De waarborging en controle gebeurt door een jaarlijkse screening in samenwerking met onze cateraar.

Ook de nieuwbouw is meegenomen in het geheel. Mooi voorbeeld hiervan is het realiseren van hygiënische watertappunten op diverse plaatsen binnen school. Tevens worden waterflesjes tijdens de reguliere lessen toegestaan.

Klik hier voor het beleidsstuk

Roken-Alcohol en Drugspreventie
Naast het aanbod in de mentorlessen (interventie programma Samen Fris) én de lessen biologie hebben wij ons de afgelopen jaren verder verdiept in de preventie van roken, alcohol en drugs. Dit pakken wij aan door middel van het stellen van normen, het geven van voorlichting aan ouders en leerlingen en het ingrijpen indien dit noodzakelijk is. Sinds schooljaar 2017-2018 zijn wij dan ook officieel een Rookvrije school. Dit betekent dat er op het schoolterrein niet gerookt mag worden door leerlingen, medewerkers en bezoekers van de OSG. Wij zijn continu in gesprek met politie, gemeente en andere scholen over het voorkomen van dealen rondom scholen. Ook docenten worden geschoold door het volgen van een “leren signaleren-training” betreft roken, alcohol en drugs vanuit het Trimbos-instituut.

Bewegen en Sport
OSG West-Friesland is een sportieve school met een actieve sectie lichamelijke opvoeding. Leerlingen kunnen extra uren LO kiezen als ze niet het FLE-programma volgen in de eerste en tweede klas.

Elk leerjaar organiseren we verschillende sportdagen en sporttoernooien. We sporten hierbij ook tegen andere scholen in de regio Hoorn.

Verder hebben wij in de bovenbouw ook een prachtig sportoriëntatieprogramma waarbij leerlingen in contact komen met sporten die vaak niet passen binnen het reguliere LO-aanbod. Voorbeelden hiervan zijn squash, tennis, cross fit, function circuit, spinning, golf, hiphop, stijldansen, free runnen, kickboksen, boksen, bootcamp, schaatsen, ijshockey en schermen.

Ook gaan we al jaren op wintersportreis met mavo 3, havo 4 en vwo 4.

Vanuit de gemeente is een combinatiefunctionaris verantwoordelijk voor het project Active Life (tweede klassen). In samenwerking met de jeugdverpleegkundige vanuit GGD Hollands Noorden komen wij erachter hoe fit iedereen is. Indien nodig kunnen leerlingen, als ze dat willen, het Active life programma volgen. Dit vindt plaats in Sportcentrum Hoorn en wordt grotendeels gesubsidieerd door de OSG.

Relaties en Seksualiteit
Dit onderwerp wordt behandeld tijdens de reguliere lessen biologie maar ook tijdens de mentorlessen. Op het voortgezet onderwijs komen jongeren in de puberteit. Er verandert dan veel, zowel lichamelijk als psychisch, met jezelf maar ook in de klas als groep. Je maakt nieuwe vrienden, wordt misschien verliefd, moet voor jezelf opkomen en grenzen stellen. Zo ontwikkel je je eigen identiteit.

Op de OSG mag je zijn wie je bent en voelen leerlingen zich veilig waardoor zij zich ten volle kunnen ontwikkelen.

Er is ook ruimte voor Paarse Vrijdag. Dit is de tweede vrijdag in december waarop mensen hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuele, biseksuele, lesbische en transgender jongeren door het dragen van de kleur paars. Het regenboogbankje wat op OSG terrein staat bevestigt onze tolerante houding.

Fysieke veiligheid
Onder fysieke veiligheid valt: fysieke veiligheid van het schoolgebouw, het schoolplein en veiligheid tijdens praktijk- en gymlessen, verkeersveiligheid, brandveiligheid en gehoorveiligheid. De OSG werkt met een veiligheidsplan dat jaarlijks getoetst wordt. In het veiligheidsplan staat o.a. beschreven dat de OSG jaarlijks de ontruimingsoefening doet. Dertig medewerkers worden jaarlijks bijgeschoold in BHV (bedrijfshulpverlening).

Binnenmilieu
Een gezond binnenmilieu op scholen is belangrijk. Zo zorgt een gezond binnenmilieu voor een verlaging van gezondheidsklachten, minder ziekteverzuim, een verhoging van het welzijn en verbetering van prestaties van zowel studenten als personeel. In ons nieuwe gebouw is rekening gehouden met het realiseren van veel daglicht en hebben wij een ventilatiesysteem dat voldoet aan de modernste technieken en eisen.

Mediawijsheid
Verstandig mediagebruik verkleint de kans op gezondheidsproblemen, zoals overgewicht. Maar zelfbeheersing en begrenzing moeten kinderen nog wel leren. Het jong aanleren van bewust mediagebruik zorgt voor een gezonde balans op de lange termijn. Media zijn alom aanwezig, maar dat betekent niet dat je er ook altijd gebruik van moet maken. Tijdens de mentorlessen (vooral in de onderbouw met de OSG-methode De Krachtige Klas) besteden we aandacht aan hoe we daarmee omgaan (we maken o.a. afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klassen app).

Gezond leven check het even (Gezondheidscheck)
Dit is een onderzoek naar de gezondheidssituatie van jongeren en wordt elk jaar uitgevoerd in alle 2- en 4e klassen op de OSG. Zowel het invullen als het tonen van de persoonlijke resultaten zijn anoniem. Leerlingen kunnen er hun voordeel mee doen door een gesprek aan te vragen met de jeugdverpleegkundige. De resultaten worden meegenomen in het gezondheidsplan.

Het blijkt dat wij op de goede weg zijn. Het spijbelgedrag is afgenomen t.o.v. de jaren daarvoor en ook het rookgedrag en alcoholgebruik onder onze jongeren is verminderd.

Gezondheidsplan
Het gezondheidsplan is opgesteld door de jeugdverpleegkundige van de GGD. De jeugdverpleegkundige is elke maandagmorgen op school te vinden en maakt deel uit van het ondersteuningsadviesteam (OAT). Ze signaleert vroegtijdige ziekten en ontwikkelingsproblemen en verwijst door naar de juiste professional. Tevens geeft ze advies over een gezonde leefstijl: roken, alcohol, voeding, overgewicht, ondergewicht, seksualiteit, slaap en hygiëne. 

Speerpunten
Voor aankomend schooljaar hebben wij onderstaande speerpunten gekozen om verder aan te werken en streven ernaar om ook deze themacertificaten te verkrijgen/behouden:

· Roken- Alcohol- en Drugspreventie
· Behouden Voeding

De Gezonde School: actieve en gezonde leerlingen
Door de Gezonde School aanpak hopen wij te zorgen voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl draagt bij aan betere schoolprestaties en minder schooluitval. Zie ook ons schoolondersteuningsprofiel. Wilt u meer weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

 

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend