Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend
westfriesland westfriesland westfriesland westfriesland

Atlas College

OSG West-Friesland is onderdeel van het Atlas College.

College van Bestuur

Het bestuur van de stichting Atlas College wordt gevormd door het College van Bestuur (CvB) en is belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT).
Het CvB wordt gevormd door mevrouw Agnita Mur (voorzitter).

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) is toezichthouder van de stichting Atlas College. De raad benoemt en beoordeelt het functioneren van het College van Bestuur (CvB). Verder houdt zij toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat zij het CvB met raad terzijde. Daarnaast moet de RvT een aantal besluiten van het CvB goedkeuren, wanneer het gaat om bijvoorbeeld beleidsplannen, de jaarrekening of het jaarverslag.

De RvT bestaat sinds 1 november 2019 uit:

  • de heer Martijn Smit (voorzitter)
  • mevrouw Elma de Koekkoek
  • de heer Jacobus de Dood
  • mevrouw Ineke Mulder
  • mevrouw Annemieke Mencke.

Dagelijkse leiding OSG West-Friesland

De dagelijkse leiding van OSG West-Friesland is in handen van mevrouw J.Lotte (directeur) en Mevrouw C. Roozeman (adjunct-directeur bedrijfsvoering). Zij worden ondersteund door de afdelingsleiders:

De heer B. Butter (brugklas)
Mevrouw A. van der Lee (mavo 2, 3, 4)
De heer M. Bogaarts (havo 2, 3, 4, 5,)
De heer N. Kwakman (interim) (havo 2, 3, 4 & 5)
De heer M. de Groote (vwo 2, 3, 4, 5, 6)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Atlas College vertegenwoordigt alle geledingen binnen de school. De raad bestaat uit tien personeelsleden, vijf ouders en vijf leerlingen. Namens elke Atlaslocatie heeft een personeelslid, een ouder en een leerling zitting in de raad. Daarnaast zijn er vier zgn. Atlaszetels. Drie hiervan worden bezet door personeelsleden die gekozen zijn uit en door het onderwijzend personeel en één die gekozen is uit en door het onderwijs ondersteunend personeel.

Alle leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. De MR heeft, afhankelijk van de te bespreken onderwerpen, adviesrecht en/of instemmingsrecht. Binnen de besluitvormingsprocedures is de MR de laatste schakel. Lees meer over de MR van het Atlas College.

Leerlingenraad

De leerlingenraad overlegt eens in de drie, vier weken onderling en voert daarnaast regelmatig overleg met de directeur. Heb je ook een onderwerp of thema dat je bij de leerlingenraad wilt aankaarten? Schiet dan een van de leden aan of stuur een mailtje naar leerlingraadosg@gmail.com.

Ouderraad

De ouders van de leerlingen van het Atlascollege, locatie OSG, zijn vertegenwoordigd in de Ouderraad OSG. De Ouderraad heeft als taak het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het behartigen van de belangen van leerlingen en hun ouders bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het bevoegd gezag.
De Ouderraad vervult een adviserende rol voor schoolleiding en medewerkers om te komen tot een goede en leerzame schoolperiode voor onze kinderen.

Lees meer over de ouderraad>>

Samen, Cultureel, Eigenzinnig, Onderzoekend